Els Diplomes d’Espanyol com a Lengua Extranjera, o DELE, són diplomes oficials expedits per l’Instituto Español Cervantes en nom del Ministeri d’Educació i Ciència espanyols als participants que hagin superat un test normalitzat que indiqui el seu domini europeu. Els diplomes són vàlids de manera permanent.

CAMPUS VIRTUAL ACTIVITATS DELE